Programy prewencyjne - KPP w Sępólnie Krajeńskim

Programy prewencyjne

Programy prewencyjne

Data publikacji 18.09.2015

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Kraj.

w ramach prewencji kryminalnej

realizuje min. zadania do programów:

 

 

„Bezpieczeństwo Dziecka”

 

Główne cele programu:

 • tworzenie współdziałania pomiędzy rodzicami, szkołą (przedszkolem), a Policją
 • tworzenie współdziałania Policji na rzecz bezpieczeństwa dzieci z lokalnym samorządem oraz innymi organizacjami działającymi w środowisku dzieci i młodzieży
 • upowszechnienie problemów prewencji kryminalnej w społeczeństwie
 • systematyczna realizacja podprogramów tematycznych

 

Cele pośrednie programu:

 • wyrabianie u dzieci i młodzieży umiejętności rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych i zagrożeń oraz umiejętności zachowania się w celu uniknięcia tych zagrożeń
 • podniesienie świadomości prawnej wśród młodzieży na temat konsekwencji i odpowiedzialności karnej
 • utrzymywanie kontaktów i współpracy z przedstawicielami placówek oświatowych, prowadzenie edukacji rodziców
 • podejmowanie działań niwelujących występowanie takich patologii jak: przemoc w rodzinie, alkoholizm, wykorzystywanie seksualne małoletnich, demoralizacja i przestępczość nieletnich oraz współdziałanie w tym zakresie z podmiotami pozapolicyjnymi

Koordynatorem programu jest :

Asystent Wydziału Prewencji i RD 

 

„Bezpieczne Miasto i Gmina”

 

Główne cele programu:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców rejonu służbowego
 • współdziałanie mieszkańców z Policją na rzecz ograniczenia zagrożeń przestępczością
 • inspirowanie społecznych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • system realizacja podprogramów tematycznych

 

Cele pośrednie programu:

 • współdziałanie na zasadach dobrowolności i partnerstwa pomiędzy społeczności lokalną a policją
 • wzajemne nawiązanie więzi sąsiedzkich, informowanie się uczestników programu o każdym incydencie wzbudzającym niepokój, powiadamianie policji
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat technicznych form ochrony mienia i ograniczanie zagrożeń kradzieży poprzez znakowanie przedmiotów
 • inspirowanie i współuczestniczenie w tworzeniu lokalnych grup pomocy dla osób dotkniętych patologią uzależnienia
 • spowodowanie wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród osób korzystających ze środowiska wodnego
 • kreowanie wizerunku dzielnicowego i jego udział w zadaniach realizowanych wspólnie z mieszkańcami rejonów służbowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa

       Koordynatorem programu jest :

      Asystent Wydziału Prewencji i RD