Niebieskie Karty - KPP w Sępólnie Krajeńskim

Niebieskie Karty

Niebieskie Karty

Data publikacji 18.09.2015

NIEBIESKIE KARTY
 
Policja od lat zajmowała się tzw. awanturami domowymi, czyli podejmowała czynności w przypadku stosowania przemocy przez silniejszych członków rodziny wobec słabszych. W 1998 r. podjęto próbę stworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie angażując w ten problem wszystkie podmioty zainteresowane pomocą rodzinie. Policja jako pierwszy organ stykający się z tym zjawiskiem spełnia tu istotną rolę. Podjęto starania, aby kontakt z rodziną, w której wystąpiła przemoc nie był jednorazowy, ale był kontynuowany dla dobra rodziny.

Cele procedury pn. Niebieskie Karty zostały wyraźnie określone:
- ułatwienie policjantom uporządkowanej rejestracji śladów i wydarzeń w miejscu zdarzenia, jak i podjętych przez nich czynności;
- dostarczenie ofierze (ofiarom) przemocy w rodzinie informacji prawnej oraz informacji o możliwościach dalszego szukania pomocy;
- motywowanie ofiary (ofiar) przemocy w rodzinie do żądania ochrony swoich praw i szukania pomocy;
- ułatwienie dzielnicowemu prowadzenia dalszych działań prewencyjnych wobec rodziny, w której zachodzi przemoc oraz usprawnienie współpracy z innymi służbami społecznymi przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie;
- wykorzystanie dokumentacji przez wydział dochodzeniowy i prokuraturę w czasie prowadzenia śledztwa i przy kierowaniu sprawy na drogę sądową;
- wykorzystanie dokumentacji przez wydział/sekcję ds. nieletnich w sytuacji, gdy w rodzinie są krzywdzone dzieci;
- ułatwienie rozpoznania zjawiska przemocy domowej, skali zagrożenia, a co za tym idzie podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych.
Ważnymi elementami tej procedury są ponadto:
- tworzenie lokalnych systemów pomocy ofiarom przy współpracy różnych osób, instytucji i organizacji;
- analiza i informacja o zagrożeniu przemocą (ocena skali zjawiska);
- podejmowanie systemowych działań w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą;
- wzrost świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie;
- angażowanie się osób i instytucji w pomoc ofiarom przemocy, co może przyczynić się do zmniejszenia skali tego zjawiska;
- rejestracja skali zjawiska w specjalistycznym systemie komputerowym (przeprowadzone interwencje domowe wobec przemocy w rodzinie).

W zarządzeniu Komendanta Głównego Policji dzielnicowi, prowadzący teczki zagadnieniowe pt. Przemoc domowa zostali zobowiązani do wykonywania szeregu czynności związanych z udokumentowaniem zdarzeń mających znamiona przemocy w danej rodzinie oraz przekazywania zebranej dokumentacji, do akt postępowania przygotowawczego, w przypadku jego wszczęcia w danej sprawie. Partnerami Policji w przypadku udzielania wsparcia i pomocy ofiarom przemocy, są: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, Centra Pomocy Rodzinie, Centra Interwencji Kryzysowej, Gminne i Miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centra Pomocy Psychologicznej, Placówki Służby Zdrowia, Rady Gmin i Powiatów, Pełnomocnicy ds. Uzależnień działający przy Urzędach Miast i Gmin, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Sądy Rodzinne i Nieletnich, Prokuratury, Ośrodki Pomocy Społecznej, Punkty Konsultacyjno-Informacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie, itp. Zacieśnianie współpracy i koordynacja działań podejmowanych przez różne podmioty, w oparciu o posiadane przez Policję informacje przyczynia się do poprawy efektywności tych działań dla naszego wspólnego dobra.